×

เงื่อนไขการนับวันเช่า

เงื่อนไขการนับวันเช่า

การเช่าเรานับเป็นชม. 1 วัน = 24 ชม. เช่น

ตัวอย่างที่ 1:

  เช่าวันที่ 1 เวลา 10:00 น.

  คืนวันที่ 2 เวลา 10:00 น.

  คิดเป็น 1 วัน

ตัวอย่างที่ 2

  เช่าวันที่ 1 เวลา 10:00 น.

  คืนวันที่ 2 เวลา 15:00 น.

  คิดเป็น 2 วัน