×

เงื่อนไขการคืนรถล่าช้า

เงื่อนไขการคืนรถล่าช้า

1. สามารถล่าช้าได้ 1 ชม. นับจากเวลาคืนรถในสัญญาเช่า (แจ้งล่วงหน้าก่อนคืนอย่างน้อย 12 ชม.)

2. หากเกิน 1 ชม. ค่าปรับคิด ชม. ละ 1/4 ของค่าเช่าต่อวัน นับจากเวลาคืนรถในสัญญา (แจ้งล่วงหน้าก่อนคืนอย่างน้อย 12 ชม.)

3. หากเกิน 4 ชม. ค่าปรับคิดค่าเช่า 1 วัน (แจ้งล่วงหน้าก่อนคืนอย่างน้อย 12 ชม.)